Privatlivspolitik og Cookie-deklaration

Gå til 'Cookie-deklaration'.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for medlemmer, klienter og kursister. Denne privatlivspolitik er fastlagt af FriendMakers.  

Om FriendMakers
FriendMakers tilbyder kurser og forløb indenfor psykoterapi, coaching og selvudvikling.

I forbindelse med driften af FriendMakers virksomhed indsamler og behandler FriendMakers personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. FriendMakers er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til FriendMakers behandling af dine personoplysninger som led i driften af virksomheden, kan du kontakte os her: FriendMakers v. Daniel Brandt, CVR-nr: 36779209, e-mail: daniel@friendmakers.dk


Datasikkerhed er vigtig for os
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem, kursist eller klient hos FriendMakers, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.


Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.


Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med vores levering og administration af dit produkt hos os og driften af FriendMakers virksomhed.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at FriendMakers ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit produktkøb.

FriendMakers vil typisk indsamle følgende oplysninger: Navn, Efternavn, E-mail, Telefon, Bank og-eller Kontooplysninger, Produktkøb, Notater om dine fremskridt. Derudover opbevarer vi oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring og/eller kommunikation, som du løbende kan give og tilbagekalde.

FriendMakers opbevarer også andre oplysninger om dig, som du måtte give os i forbindelse med forsamtaler, salgssamtaler, terapi, coaching og andre telefoniske henvendelser (herunder på Zoom, Microsoft Teams o.l.), samt ved skriftlig kontakt mellem dig og FriendMakers.

FriendMakers gemmer oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside, herunder oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.


Brug af dine personoplysninger
FriendMakers behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig. FriendMakers behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dine medlemskaber, som kursist eller klient hos FriendMakers.

Administration af forløb
FriendMakers behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og administration af dit produkt som medlem, kursist eller klient hos FriendMakers. Behandlingen sker som led i driften af FriendMakers virksomhed, herunder fakturering, inkasso og markedsføring.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider  
FriendMakers behandler dine personoplysninger i tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Specifik markedsføring
FriendMakers kan behandle dine personoplysninger til at målrette relevante markedsføringskampagner mod dig. I så fald vil dine oplysninger blive "hashed", hvilket er en form for envejs kryptering, der beskytter dine oplysninger, når de bliver brugt af f.eks. Meta og Alphabet (Facebook og Google).

Overholdelse af gældende love og regler
FriendMakers behandler dine personoplysninger i overholdelse af love og regler, som FriendMakers er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som måtte påhviler FriendMakers.

FriendMakers bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.


Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
FriendMakers behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. FriendMakers behandler kun almindelige oplysninger om dig. Vores behandling af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

  • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (f.eks. til modtagelse af nyhedsbreve, anmodning om telefonisk samtale, kursist eller klient på forløb eller arrangement). Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
  • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som FriendMakers er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter FriendMakers til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.
  • Vores legitime interesser: Hensynet til FriendMakers legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. administration af dit forløb). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter FriendMakers til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som FriendMakers senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden.


Deling af personoplysninger
FriendMakers videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed. FriendMakers kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx til vores eksterne terapeuter, coaches eller undervisere for deres tilrettelæggelse af det købte produkt, i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

FriendMakers tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt. FriendMakers videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.


Dataintegritet og datasikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er FriendMakers politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.


Dine rettigheder
Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for FriendMakers. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang.

F.eks. har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som FriendMakers opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter FriendMakers til at opbevare disse oplysninger.

Indsigt:
Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

Indsigelse:
Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Berigtigelse:
Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

Begrænsning og sletning:
Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Dataportabilitet:
Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over FriendMakers behandling af dine personoplysninger kan ske til Datatilsynet.


Opdateringer

FriendMakers evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt vende tilbage for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.


Cookiedeklaration